Algemene Voorwaarden Bureau Leefstijl

 

Algemeen Artikel 1

Bureau Leefstijl, gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57719675, is een eenmanszaak.

 

Toepasselijkheid Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en aanbieding en overeenkomst tussen Bureau Leefstijl en een wederpartij waarop Bureau Leefstijl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
 2. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
 3. Op alle leveringen en diensten van Bureau Leefstijl zijn steeds de laatste algemene voorwaarden van toepassing.
 4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn naast Bureau Leefstijl tevens gemaakt ten behoeve van al haar huidige en voormalige directieleden, al haar huidige en voormalige werknemers, alle huidige en voormalige namens haar ingeschakelde derden respectievelijk allen waarvoor Bureau Leefstijl voor aansprakelijk zou kunnen
 5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bureau Leefstijl, voor de uitvoering waarvan door Bureau Leefstijl derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze
 7. Indien zich tussen Bureau Leefstijl en de wederpartij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de onderhavige algemene
 8. Indien Bureau Leefstijl niet steeds strikte naleving van de onderhavige algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn of dat Bureau Leefstijl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enige moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Bureau Leefstijl en de wederpartij zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
 10. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand

 

Offertes en aanbiedingen Artikel 3

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bureau Leefstijl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
 2. Bureau Leefstijl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
 4. Indien de aanvaarding van de offerte of aanbieding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Bureau Leefstijl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bureau Leefstijl anders
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Leefstijl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

Contractsduur Artikel 4

De overeenkomst tussen Bureau Leefstijl en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Levering van zaken Artikel 5

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Bureau Leefstijl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Bureau Leefstijl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
 3. Indien Bureau Leefstijl gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Bureau Leefstijl ter beschikking heeft
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Bureau Leefstijl. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Bureau Leefstijl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij ter beschikking
 5. Bureau Leefstijl zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat respectievelijk die bepaald is in de offerte. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de wederpartij de order heeft

Levering van diensten Artikel 6

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bureau Leefstijl, dit in afwijking en met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW. Eveneens wordt ten dezen uitdrukkelijk uitgesloten het bepaalde in artikel 7:407 BW, waarin onder meer bepaald wordt dat wanneer de opdracht door twee of meer personen is ontvangen, zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, en het bepaalde in artikel 7:409
 2. De aanvaarde opdracht tot dienstverlening heeft een inspanningsverplichting van Bureau Leefstijl tot gevolg, geen
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Bureau Leefstijl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Bureau Leefstijl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
 4. Bureau Leefstijl zal zich bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdracht als een goed opdrachtnemer
 5. Indien door Bureau Leefstijl of door Bureau Leefstijl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door Bureau Leefstijl of de door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Bureau Leefstijl. De wederpartij is verplicht de diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden
 7. Indien Bureau Leefstijl gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Bureau Leefstijl ter beschikking heeft

Uitvoering en nakoming van de overeenkomst Artikel 7

 1. Bureau Leefstijl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelde afzonderlijk te
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bureau Leefstijl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau Leefstijl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Leefstijl worden

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Leefstijl zijn verstrekt, heeft Bureau Leefstijl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan Bureau Leefstijl ter beschikking heeft gesteld. Bureau Leefstijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Bureau Leefstijl is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzingen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bureau Leefstijl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bureau Leefstijl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bureau Leefstijl bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van het uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bureau Leefstijl op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau Leefstijl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
 2. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bureau Leefstijl gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bureau Leefstijl daardoor direct of indirect
 3. Indien Bureau Leefstijl met de wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bureau Leefstijl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Van de verhoging van het honorarium of de prijs zal Bureau Leefstijl de wederpartij in dat geval in kennis
 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Bureau Leefstijl:
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren of;

 

 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bureau Leefstijl rustende verplichting ingevolge de wet of;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden of;
 • bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8

 1. Bureau Leefstijl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, welke niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, na het sluiten van de overeenkomst Bureau Leefstijl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Bureau Leefstijl kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
 2. Voorts is Bureau Leefstijl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Leefstijl kan worden
 3. Indien Bureau Leefstijl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
 4. Indien Bureau Leefstijl op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau Leefstijl op de wederpartij onmiddellijk
 6. Indien Bureau Leefstijl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
 7. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Bureau Leefstijl gerechtigd tot het ontvangen van schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau Leefstijl, zal Bureau Leefstijl in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging van de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bureau Leefstijl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bureau Leefstijl anders
 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bureau Leefstijl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bureau Leefstijl op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 1. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden
 2. Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op de moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bureau Leefstijl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigd incassokosten eveneens rente

Betaling Artikel 9

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bureau Leefstijl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bureau Leefstijl aangegeven. Bureau Leefstijl is gerechtigd om periodiek te
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente verschuldigd is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde
 3. Bureau Leefstijl heeft het recht de door wederpartij gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau Leefstijl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bureau Leefstijl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
 4. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bureau Leefstijl verschuldigde.
 5. Klachten over facturen dienen op straffe van verval schriftelijk en onderbouwd te zijn ingediend binnen 14 dagen na
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te

 

Gebruik van derden Artikel 10

 1. Bureau Leefstijl is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden. Zij zal hierover zoveel mogelijk voorafgaand in overleg treden met de
 2. Desondanks is Bureau Leefstijl gerechtigd zonder voorafgaand overleg namens de wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te
 3. Iedere aansprakelijkheid van Bureau Leefstijl voor een tekortkoming van een door haar ingeschakelde derde wordt
 4. De kosten voor het inschakelen van derden zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud Artikel 11

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Bureau Leefstijl geleverde blijft eigendom van Bureau Leefstijl totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Bureau Leefstijl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
 2. Het door Bureau Leefstijl geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
 3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bureau Leefstijl veilig te
 4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Bureau Leefstijl daarvan onmiddellijk op de hoogte te
 5. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, behoud Bureau Leefstijl zich de eigendom van de goederen voor zolang de wederpartij niet het volledig bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Bureau Leefstijl heeft
 6. Indien er bij Bureau Leefstijl gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Bureau Leefstijl bevoegd de bezorging van de zaken uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Bureau Leefstijl voor deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 7. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bureau Leefstijl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bureau Leefstijl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij er zich jegens Bureau Leefstijl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te
 8. Voor het geval Bureau Leefstijl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bureau Leefstijl en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bureau Leefstijl zich bevinden en die zaken terug te

 

Intellectuele eigendom Artikel 12

 1. Bureau Leefstijl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de intellectuele wet- en
 2. Het spel Divo (zowel de afzonderlijke onderdelen als in samenhang bezien) is ontworpen door, voor en met Bureau Leefstijl. Kopiëren, gebruik en distributie van de animatie of het spel Divo is verboden, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming van Bureau Leefstijl is
 3. Bureau Leefstijl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt

Aansprakelijkheid Artikel 13

 1. Indien Bureau Leefstijl aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is
 2. Bureau Leefstijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Bureau Leefstijl is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Bureau Leefstijl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de orde waarop de aansprakelijkheid betrekking
 4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Bureau Leefstijl steeds beperkt tot het bedrag waarop haar algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak op geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgevraagd worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen
 5. Bureau Leefstijl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder worden verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau Leefstijl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bureau Leefstijl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

Bureau Leefstijl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Bureau Leefstijl is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2
 2. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in het geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, gegevensbestanden et
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau Leefstijl of haar leidinggevende

 

Garanties, onderzoek en reclames Artikel 14

 1. De door Bureau Leefstijl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Bureau Leefstijl kan in dat geval andere garantie- en ander voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Als er geen sprake is van consumentenkoop, staat Bureau Leefstijl er niet voor in dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij ze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Bureau Leefstijl kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, voor de door Bureau Leefstijl geleverde hardware in het spel Divo. Deze garantie is beperkt tot de garantie die Bureau Leefstijl ontvangt van haar hardware

Hiernaast geldt de garantie in het bijzonder, doch niet uitsluitend, voor de koffer waarin het spel Divo zit, de betimmering daarvan, zoals de bevestigingen van de hardware, en de software, welke garantie geldt voor een periode van 3 jaar. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 1. Iedere vorm van garantie of recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bureau Leefstijl, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven

De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bureau Leefstijl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd of de diensten zijn geleverd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na levering schriftelijk aan Bureau Leefstijl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Bureau Leefstijl in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Bureau Leefstijl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
 2. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Bureau Leefstijl opdracht gegeven

 

 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn
 2. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bureau Leefstijl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Bureau Leefstijl, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Bureau Leefstijl te retourneren en de eigendom daarover aan Bureau Leefstijl te verschaffen, tenzij Bureau Leefstijl anders
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bureau Leefstijl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de

Verjaring Artikel 15

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bureau Leefstijl en de door Bureau Leefstijl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Bureau Leefstijl van zodanige non-conformiteit in kennis heeft

Overmacht Artikel 16

 1. Bureau Leefstijl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau Leefstijl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Leefstijl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bureau Leefstijl of van door haar ingeschakelde derden daaronder begrepen. Bureau Leefstijl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bureau Leefstijl haar verbintenis had moeten
 3. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Bureau Leefstijl door overmacht was verhinderd aan haar verplichtingen te
 4. Bureau Leefstijl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
 5. Voor zover Bureau Leefstijl ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau Leefstijl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

Vrijwaring Artikel 17

 1. De wederpartij vrijwaart Bureau Leefstijl voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bureau Leefstijl toerekenbaar
 2. Indien Bureau Leefstijl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Bureau Leefstijl zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bureau Leefstijl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bureau Leefstijl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

Toepasselijk recht en geschillen Artikel 18

 1. Op alle overeenkomsten en geschillen welke tussen Bureau Leefstijl en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten dien daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaand of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bureau Leefstijl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden
 3. Bureau Leefstijl en een wederpartij zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
 4. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks

Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden Artikel 19

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57719675.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bureau Leefstijl.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

Bureau Leefstijl

Penhoren 16
3225 BM Hellevoetsluis

 

Bureau Leefstijl

KvK 57719675
NL21ROBO0307922588